مشخصات یراق دو حالتهALU 2200 DK زیگنیا

بازه کاربرد یراق:
عرض بازشو: 1600 – 375 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2400 – 550 میلیمتر
وزن باز شو: 80 کیلوگرم

اتصال لولای بالا به بازویی به صورت کشوئی و چفتی و بدون جهت بندی راست و چپ برای بازو

مشخصات یراق دو حالته ALU 5200 DK زیگنیا

بازه کاربرد یراق:
لنگه پنجره:
عرض بازشو: 1600 – 365 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2000 – 550 میلیمتر

لنگه در:
عرض باز شو: حداکثر 1200 میلیمتر
ارتفاع بازشو: حداکثر 2400 میلیمتر
وزن بازشو: 130- 100 کیلوگرم

اتصال لولای بالا به بازویی با پیچ و بدون جهت بندی راست و چپ برای بازو

مشخصات یراق دو حالته ALU AXXENT PLUS DK زیگنیا

باز شو دو حالته با لولا مخفی برای هوابندی بهتر

بازه کاربرد یراق:
لنگه پنجره:
عرض بازشو: 1500 – 380 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2000 – 550 میلیمتر

لنگه در:
عرض بازشو: 1300 – 210 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2400 – 2000 میلیمتر
وزن بازشو: 130 – 100 کیلوگرم

مشخصات یراق تک حالته ALU AXXENT PLUS D زیگنیا

باز شو تک حالته با لولا مخفی برای هوابندی بهتر

بازه کاربرد یراق:
لنگه پنجره:
عرض بازشو: 1600 – 210 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2000 – 550 میلیمتر

لنگه در:
عرض بازشو: 1300 – 210 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2400 – 2000 میلیمتر
وزن باز شو: 130 – 100 کیلوگرم

مشخصات یراق تک حالته 80 – 130 ALU D زیگنیا

باز شو تک حالته بالولا ALU 5200 ، ALU 2200 با تبدیل لولا دو حالته به تک حالته

بازه کاربرد یراق:
عرض بازشو: 1200 – 200 میلیمتر
ارتفاع بازشو: 2400 میلیمتر
وزن بازشو: 130 – 100 – 80 کیلوگرم

مشخصات یراق دو حالته و تک حالته پروفیل آلومینیم با کانال PVC زیگنیا

این یراق مناسب پروفیلهای آلومینیومی با کانال  PVC اکس 13 می باشد

وزن بازشو: 130 – 100 کیلوگرم

خانهآموزشتماس با ما